Boekhouding voor

  • Eenmanszaken
  • Rechtspersonen
  • Venootschappen
  • Maatschappen
  • VZW’s

DISCLAIMER
Wij   zijn   zorgvuldig   als   het   gaat  om   het geven    van    betrouwbare   en    actuele informatie    aan   de gebruikers   van   deze   website.  Echter   kunnen   wij niet     garanderen
dat deze informatie     steeds  actueel, foutloos    of    volledig    is.  Bijgevolg    kunnen
geen    rechten worden     ontleend  aan     de     informatie     die     de  website    geeft.
Tevens    kan    er    geen  aansprakelijkheid ontstaan       voor    schade       volgend       uit
onjuistheden, onvolledigheden     of  vertragingen     in     de    aangeboden informatie. De
virtuele    assistent    kan    hyperlinks,  foto’s,    video’s,    of andere    verwijzingen      naar
(niet-commerciële  inhoud bevatten. Wij   dragen   geen  verantwoordelijkheid   voor

de inhoud van informatie van derden. 

Daar de inhoud en vormgeving van de nieuwsbrieven zijn ontwikkeld
door Larcier, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving,
merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten
welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend
worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud
niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot
het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al
dan niet voor commerciële doeleinden.

Algemene Privacyverklaring

KMO ACCOUNTING respecteert de privacy van de gebruikers van deze website
alsook van haar cliënten.  De linken via ‘mijn bedrijf’ op GOOGLE dient nog te
worden onderzocht alsook andere websites waaraan onze naam is verbonden.  Het
door ons verzamelen van persoonsgegevens dewelke meestal door cliënten zelf
wordt verstrekt en het gebruik dat KMO ACCOUNTING van die gegevens maakt,
zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december

1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. KMO ACCOUNTING
kan haar diensten niet aanbieden zonder dat cliënten persoonsgegevens
verstrekken. De werkzaamheden van KMO ACCOUNTING zijn diensten
waarbij KMO ACCOUNTING als gevolmachtigde optreedt alsof de cliënt
de handelingen zelf heeft gedaan.  KMO ACCOUNTING levert deze inspanningen
waarbij de verwerkerscontracten met andere organisatie in die zin dienen
geïnterpreteerd te worden. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht aan
derden.  Ieder beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van
jouw persoonsgegevens. Op voorwaarde dat je je identiteit bewijst (bv. kopie
identiteitskaart), kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag
aan KMO ACCOUNTING uw persoonsgegevens komen inkijken op het kantoor.
Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of
niet pertinent zouden zijn. Meer informatie over de privacywetgeving in België
vindt u op de website van de Belgische
privacycommissie: www.privacycommission.be.

 

 

Contaceer ons

KMO-accounting Lede
Kleine Ommegangweg 23
9340 Lede

tel: 053 80 84 67
fax: 053 80 90 11

kmo.accounting@telenet.be
www.kmoaccounting.be

Scroll to Top